Hipokrat.ba

Uslovi korištenja

Podaci sadržani na portalu www.jipokrat.ba, kao i odgovori stručnjaka na pitanja čitalaca, ne predstavljaju konačnu preporuku ljekara niti mogu služiti umjesto ljekarskog pregleda. 

Svi odgovori su isključivo informativnog karaktera, te služe kao upute i savjeti kako bi pacijenti dobili određene informacije koje ima pomažu bolje razumijeti svoje zdravstveno stanje ili već dijagnosticirane zdravstvene poteškoće. Za dijagnosticiranje i određivanje specifičnog medicinskog tretmana obratite ovlaštenom ljekaru, stomatologu i farmaceutu. Korištenje podataka sa portala suprotno gore navedenim uslovima i pravilima, isključiva je odgovornost korisnika.

Hipokrat.ba ne garantuje da su informacije koje se nalaze na portalu jedine ispravne, niti da su potpune, tačne ili korisne za određenu svrhu. Svi podaci su isključivo informativnog karaktera. Hipokrat.ba neće odgovarati za bilo kakvu štetu nastalu korisniku ili trećem licu uslijed primjene bilo kojeg podatka sa portala Hipokrat.ba u svrhu liječenja. Svaki podatak koji se nalazi na ovim stranicama, kao i njegovu primjenu u praksi, korisnik mora provjeriti s ovlaštenim ljekarom ili stomatologom.

Hipokrat.ba zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni sadržaj bez prethodnog obavještavanja korisnika. Korisnik prihvaća da se ne mora odgovoriti na svako postavljeno pitanje, kao i da nema vremenskog roka unutar kojeg se na pitanje mora odgovoriti.

Najnovije